ارائه خدمات ایمن با رعایت استانداردها و به کارگیری تجهیزات و امکانات به روز و نیروی متخصص با محوریت بیمار را رسالت خود می داند.
دپارتمان ها

واحد تصویربرداری

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه
خانم دکتر نجفی ساعت 10 الی 13
خانم دکتر نجفی ساعت 10 الی 13
خانم دکتر نجفی ساعت 10 الی 13
خانم دکتر نجفی ساعت 10 الی 13
خانم دکتر نجفی ساعت 10 الی 13
خانم دکتر نجفی ساعت 10 الی 13
-
-
آقای دکتر باطنی ساعت 8 الی 13
آقای دکتر باطنی ساعت 8 الی 10
-
-

تماس با ما