ارائه خدمات ایمن با رعایت استانداردها و به کارگیری تجهیزات و امکانات به روز و نیروی متخصص با محوریت بیمار را رسالت خود می داند.
معرفی پزشکان

پزشکان بیهوشی

دکتر نازنین هاشمی

دکتر نازنین هاشمی

مسئول فنی مرکز
متخصص بیهوشی
متخصص رادیولوژی

دکتر سیروس حقی

متخصص بیهوشی
متخصص رادیولوژی

دکتر شاهرخ نوری

متخصص رادیولوژی

دکتر محمود دهقانی

عضو هیئت مدیره
متخصص بیهوشی
متخصص رادیولوژی

دکتر پژمان عامری

متخصص بیهوشی
متخصص رادیولوژی

دکتر عباس امامی نژاد

متخصص بیهوشی