ارائه خدمات ایمن با رعایت استانداردها و به کارگیری تجهیزات و امکانات به روز و نیروی متخصص با محوریت بیمار را رسالت خود می داند.
معرفی پزشکان

پزشکان جراح عمومی

دکتر محمدرضا حکیمیان

دکتر محمدرضا حکیمیان

متخصص و جراح عمومی
متخصص رادیولوژی

دکتر فرهاد قربانی

متخصص و جراح عمومی
متخصص رادیولوژی

دکتر رسول فاتحی فرد

متخصص و جراح عمومی
دکتر کامران دولت شاهی

دکتر کامران دولت شاهی

متخصص و جراح عمومی
متخصص رادیولوژی

دکتر شهریار جعفری گیو

متخصص و جراح عمومی
متخصص رادیولوژی

دکتر مسیح جهانبخش

متخصص و جراح عمومی
متخصص رادیولوژی

دکتر شهلا استرکی

متخصص و جراح عمومی
متخصص رادیولوژی

دکتر الهه برادران مهدوی

متخصص و جراح عمومی
متخصص رادیولوژی

دکتر شمیلا رضوی

متخصص و جراح عمومی
متخصص رادیولوژی

دکتر فاطمه رحمتی

متخصص و جراح عمومی
متخصص رادیولوژی

دکتر حمید پوروالی

متخصص و جراح عمومی