ارائه خدمات ایمن با رعایت استانداردها و به کارگیری تجهیزات و امکانات به روز و نیروی متخصص با محوریت بیمار را رسالت خود می داند.

لطفا آموزش های مربوط به جراحی هارا در این بخش مشاهده فرمایید!

آموزش مربوط به اورولوژی