ارائه خدمات ایمن با رعایت استانداردها و به کارگیری تجهیزات و امکانات به روز و نیروی متخصص با محوریت بیمار را رسالت خود می داند.
برای ما بنویسید

انتقادات و پیشنهادات

    فرآیند رسیدگی به شکایات را از طریق آموزش زیر مشاهده فرمایید!