ارائه خدمات ایمن با رعایت استانداردها و به کارگیری تجهیزات و امکانات به روز و نیروی متخصص با محوریت بیمار را رسالت خود می داند.
رابطین بهداشت
رفاه اجتماعی و روانشناسی
پزشکی خانواده
سلامت ایمنی وحرفه ای
بهداشت محیط
پزشکی پیگیری اجتماعی
واحد بیماری های مزمن وغربالگری
سلامت جامعه بهداشت باروری
آموزش و توسعه سلامت