ارائه خدمات ایمن با رعایت استانداردها و به کارگیری تجهیزات و امکانات به روز و نیروی متخصص با محوریت بیمار را رسالت خود می داند.

تعرفه ها

نفرولیتومی

هزینه: 1000 $
 • مدت بستری: 1 روز
 • نام علمی: Nephrolithotomy
 • نام دیگر: در آوردن سنگ شاخ گوزنی

برداشتن تومور مستانه

هزینه: 350 $
 • مدت بستری: 1 روز
 • نام علمی: Orchidectomy

سپتورینوپلاستی

هزینه: 1100 $
 • مدت بستری: 1 روز
 • نام علمی: Septoplasty

نفرولیتومی

هزینه: 1000 $
 • مدت بستری: 1 روز
 • نام علمی: Nephrolithotomy
 • نام دیگر: در آوردن سنگ شاخ گوزنی

ارکیکتومی

هزینه: 600 $
 • مدت بستری: 1 روز
 • نام علمی: Orchidectomy

سپتورینوپلاستی

هزینه: 1100 $
 • مدت بستری: 1 روز
 • نام علمی: Septoplasty