ارائه خدمات ایمن با رعایت استانداردها و به کارگیری تجهیزات و امکانات به روز و نیروی متخصص با محوریت بیمار را رسالت خود می داند.
دپارتمان ها

دپارتمان بالینی (کلینیک)

دپارتمان بالینی (کلینیک) شامل بخش های زیر می باشد:

  • ارولوژی
  • جراحی عمومی
  • سرطان سینه
  • گوش و حلق و بینی
  • زنان و مامایی
  • داخلی