ارائه خدمات ایمن با رعایت استانداردها و به کارگیری تجهیزات و امکانات به روز و نیروی متخصص با محوریت بیمار را رسالت خود می داند.
آزمایشگاه کلینیک اردیبهشت

آزمایشگاه

tasvirbardari

تصویربرداری

بخش جراحی کلینیک اردیبهشت

بخش جراحی

اتاق عمل کلینیک اردیبهشت

اتاق های عمل

یورو دینامیک کلینیک اردیبهشت

یورودینامیک و ریجی اسکن و صندلی EXMI

سنگ شکن کلینیک اردیبهشت

سنگ شکن