تتمثل مهمتنا فی توفیر خدمات امنة من خلال الالتزام بالمعاییر و توظیف أحدث المعدات و المرافق و قوة متخصصة ترکز علی المریض.
متخصص رادیولوژی

دکتر امیررضا فکور

متخصص و جراح کلیه و مجاری ادراری