تتمثل مهمتنا فی توفیر خدمات امنة من خلال الالتزام بالمعاییر و توظیف أحدث المعدات و المرافق و قوة متخصصة ترکز علی المریض.

دکتر مهرداد محمدی سیچانی

متخصص و جراح کلیه و مجاری ادراری (استاد دانشگاه علوم پزشکی)