تتمثل مهمتنا فی توفیر خدمات امنة من خلال الالتزام بالمعاییر و توظیف أحدث المعدات و المرافق و قوة متخصصة ترکز علی المریض.
دکتر کیا نوری مهدوی

دکتر کیا نوری مهدوی

متخصص و جراح کلیه و مجاری ادراری (استاد دانشگاه علوم پزشکی)