ارائه خدمات ایمن با رعایت استانداردها و به کارگیری تجهیزات و امکانات به روز و نیروی متخصص با محوریت بیمار را رسالت خود می داند.
معرفی پزشکان

پزشکان جراح عمومی

دکتر محمدرضا حکیمیان

دکتر محمدرضا حکیمیان

متخصص و جراح عمومی
دکتر کامران دولت شاهی

دکتر کامران دولت شاهی

متخصص و جراح عمومی

دکتر فرهاد قربانی

متخصص و جراح عمومی

دکتر رسول فاتحی فرد

متخصص و جراح عمومی

دکتر شهریار جعفری گیو

متخصص و جراح عمومی

دکتر شهلا استرکی

متخصص و جراح عمومی

دکتر الهه برادران مهدوی

متخصص و جراح عمومی

دکتر شمیلا رضوی

متخصص و جراح عمومی