ارائه خدمات ایمن با رعایت استانداردها و به کارگیری تجهیزات و امکانات به روز و نیروی متخصص با محوریت بیمار را رسالت خود می داند.
معرفی پزشکان

پزشکان آزمایشگاه

دکتر شهرزاد برادران

متخصص آزمایشگاه (دکترای آسیب شناسی و پاتولوژی)

دکتر خوش خلق

متخصص آزمایشگاه (دکترای علوم آرمایشگاهی)