ارائه خدمات ایمن با رعایت استانداردها و به کارگیری تجهیزات و امکانات به روز و نیروی متخصص با محوریت بیمار را رسالت خود می داند.
معرفی پزشکان

پزشکان اورولوژی

دکتر محمد یزدانی

دکتر محمد یزدانی

استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و فلوشیپ پیوند کلیه

دکتر حمید نصری

فلوشیپ و نفرولوژی استاد و عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مدیریت مرکز تحقیقات نیکان

دکتر مهرداد محمدی سیچانی

متخصص و جراح کلیه و مجاری ادراری (استاد دانشگاه علوم پزشکی)
دکتر کیا نوری مهدوی

دکتر کیا نوری مهدوی

متخصص و جراح کلیه و مجاری ادراری (استاد دانشگاه علوم پزشکی)
دکتر مسعود سجادی

دکتر مسعود سجادی

متخصص اورولوژی
دکتر محمدحسین ایزدپناهی

دکتر محمدحسین ایزدپناهی

متخصص و جراح کلیه و مجاری ادراری
دکتر همایون عباسی

دکتر همایون عباسی

متخصص و جراح کلیه و مجاری ادراری (نابروری)
دکتر مهتاب ضرغام

دکتر مهتاب ضرغام

متخصص و جراح کلیه و مجاری ادراری (استاد دانشگاه)
دکتر امیرعلی دادخواه

دکتر امیرعلی دادخواه

متخصص و جراح کلیه و مجاری ادراری
دکتر بابک جمشیدیان

دکتر بابک جمشیدیان

متخصص و جراح کلیه و مجاری ادراری
دکتر صالحی فرد

دکتر صالحی فرد

متخصص و جراح کلیه و مجاری ادراری

دکتر مریم امینی

متخصص و جراح کلیه و مجاری ادراری
متخصص و جراح کلیه و مجاری ادراری

دکتر شهرزاد بنائی

متخصص و جراح کلیه و مجاری ادراری

دکتر افشین تجلی

متخصص و جراح کلیه و مجاری ادراری

دکتر مسیح بابائیان

متخصص ارولوژی
دکتر رسول هاشمی

دکتر رسول هاشمی

متخصص و جراح کلیه و مجاری ادراری

دکتر مرتضوی

متخصص ارولوژی
متخصص رادیولوژی

دکتر امید قناعت

متخصص و جراح کلیه و مجاری ادراری

دکتر حمیدرضا ضیاء

متخصص و جراح کلیه و مجاری ادراری

دکتر علی سمندری

متخصصارولوژی
متخصص رادیولوژی

دکتر امیررضا فکور

متخصص و جراح کلیه و مجاری ادراری

دکتر پروین عمادی

متخصص ارولوژی

دکتر محمد رجالی

متخصص و جراح کلیه و مجاری ادراری

دکتر فتوت

متخصص ارولوژی

دکتر مرادی

متخصص ارولوژی

دکتر امیر جاوید

متخصص ارولوژی
متخصص رادیولوژی

دکتر محمدرضا قرائتی

متخصص و جراح کلیه و مجاری ادراری