ارائه خدمات ایمن با رعایت استانداردها و به کارگیری تجهیزات و امکانات به روز و نیروی متخصص با محوریت بیمار را رسالت خود می داند.
معرفی پزشکان

پزشکان بیهوشی

دکتر محمدعلی عطاری

دکتر محمدعلی عطاری

متخصص بیهوشی
دکتر نازنین هاشمی

دکتر نازنین هاشمی

متخصص بیهوشی
متخصص رادیولوژی

دکتر شاهرخ نوری

متخصص بیهوشی

دکتر پژمان عامری

متخصص بیهوشی

دکتر محمود دهقانی

متخصص بیهوشی

دکتر سیروس حقی

متخصص بیهوشی

دکتر عباس امامی نژاد

متخصص بیهوشی