متخصص و جراح کلیه و مجاری ادراری

Dr. Shahrazad Bani

Kidney and urinary tract specialist and surgeon